Follow Us

YourWay (BKHN)

Hệ thống website trực quan hóa dữ liệu việc làm theo các chiều không gian-thời gian. Đưa ra các thống kê về thị trường việc làm theo nhiều khía canh, khu vực địa lý, lĩnh vực nghề nghiêp, vị trí tuyển dụng, và các công ty có nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng
Liên hệ
Bách Khoa Hà Nội
+ 01 234 567 88
+ 01 234 567 89